Zápis do 1. tříd základních škol – školní rok 2021/2022

  • Sběr žádostí probíhá v termínu od 6. 4. 2021 do 23. 4. 2021
  • Formuláře k zápisu: Zápisní lístek, Žádost o přijetí, Žádost o odklad (vše najdete ve složce “dokumenty”)

Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká mimořádná opatření budou platit v době konání zápisů, základní školy se připravují na zápis tak, aby byl umožněn distanční průběh a zároveň byly zohledněny individuální podmínky jednotlivých rodin.

  • Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

do datové schránky školy,

e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,

poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

osobním podáním ve škole.

  • V případě osobního podání žádosti musí základní škola organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci osob v prostorách školy – nabízíme možnost rezervace časů pro individuální schůzky. Za všech okolností je nutné dodržet v dané době platná mimořádná protiepidemická opatření.
  • K zápisu přijdou děti narozené mezi 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 a děti, kterým byl v roce 2020 povolen odklad povinné školní docházky.
  • Odklad povinné školní docházky:

Požádá – li zákonný zástupce písemně v době zápisu o odklad povinné školní docházky, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

– Děti, které jdou do školy po odkladu školní docházky, musí být znovu zapsány.

  • Vše je ke stažení ve složce “dokumenty”